Прием

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН"

ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (7 клас) В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

И ДУАЛНА ФОРМА ОБУЧЕНИЕ

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЛООБРАЗУВАНЕ, ВИДОВЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

И БРОЙ НА ПРИЕМАНИТЕ УЧЕНИЦИ

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИ

 

РД 09-4135/29.08.2017 г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

 

ЗАПОВЕД 509/02.04.2018 г. НА ДИРЕКТОРА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ


РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА ЗА I - III класиране

от 8:00 часа до 17:00 часа съгласно Графика на дейностите по приема

 

УЧИЛИЩА ГНЕЗДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА I И III КЛАСИРАНЕ

 

 

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ НА IV класиране (график и критерии)

 

СВОБОДНИ МЕСТА  -  ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.