ЕРАЗЪМ+

ЕРАЗЪМ+ 2016

НИЕ ОСЪЩЕСТВИХМЕ НАШИЯ ПРОЕКТ И СМЕ ДОВОЛНИ ОТ ТОВА!

 

СЪОБЩЕНИЯ

Стартираха дейностите по проект с регистрационен номер 2016-1-BG01-KA102-022962 по Програма „ЕРАЗЪМ +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, на тема: „Подобряване равнището на ключови компетентности и умения за автомобилната диагностика и ремонт чрез мобилност” с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Практиката ще се проведе в гр. Истанбул, Турция от 26.03.2017г. до 08.04.2017г.

Право на участие имат всички ученици завършващи 11 клас редовна форма на обучение през 2015/2016 учебна година по специалностите: „Автотранспортна техника”, „Автомобилна мехатроника” и „Електрообзавеждане на транспортна техника”.

Информация за проекта, критерии за подбор, времевия график и образци на документи можете да видите на поместените по-долу линкове.


На 23 юни 2016 от 1800 часа ще се проведе родителска среща в присъствието на учениците от 11 клас, класните ръководители и екипа на проекта за запознаване с проекта, както и условията за кандидатстване за участие.

 

На 03 октомври 2016 стартира езиковата подготовка по турски език, като част от предварителната подготовка на утвърдените след предварителния подбор ученици.

 

На 02 февруари 2017 от 1830 часа ще се проведе родителска среща в присъствието на селектираните кандидати и екипа на проекта за запознаване с резултатите от предварителната подготовка до момента; с основни документи по проекта и подробности по организацията и провеждането на мобилността.

 

На 16 март 2017 от 1800 часа ще се проведе родителска среща в присъствието на одобрените за участие в мобилността ученици и екипа на проекта за уточняване на подробности във връзка с пътуването и престоя в град Истанбул, провеждане на инструктаж и подписване на документи, свързани с мобилността.

 

На 12 май 2017 от 1430 часа в зала 304 на гимназията ще се проведе Конференция за отчитане на резултатите по проект 2016-1-BG01-KA102-022962 на тема: „Подобряване равнището на ключови компетентности и умения за автомобилната диагностика и ремонт чрез мобилност” , реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

РАБОТЕН ПЛАН И ВРЕМЕВИ ГРАФИК

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Заявление

Мотивационно писмо

Характеристика

ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

Списък на участниците след предварителния подбор

Списък на участниците след окончателния подбор

ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПЪТУВАНЕТО И ПРЕСТОЯ

 

ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА ПРОЕКТА


ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИ

Вестник Телеграф - Понеделник, 15 май 2017 - страница 14

Вестник АзБуки - брой 20, 18 - 24 май 2017 - страница 6

 


ГАЛЕРИЯ