Административни услуги

Административни услуги

 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от ПГТ "Макгахан", предоставяща обществени услуги

 

Издаване на Диплома за средно образование

 

Издаване на Дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование -

удостоверения, свидетелства, дипломи

 

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

 

Издаване на Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

 

Издаване на Служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити


Издаване на европейско приложение към Диплома за средно образование

(влиза в сила от 2021/2022 учебна година)


Издаване на европейско приложение на Свидетелство за професионална квалификация

(влиза в сила от 2021/2022 учебна година)


Издаване на Удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за

завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия

и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация