Прием

 

 

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ

УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ за учебната 2022/2023 година

Заповед № РД 09-1808 / 31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в VIII клас в неспециализираните училища

Указания за кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година съгласно Наредба 10 / 01.09.2016 год. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

Заповед № 657 / 16.06.2022 г. на директора на ПГТ "Макгахан" за прием на ученици за учебната 2022/2023 г. и график на дейностите

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в VIII клас в неспециализираните училища

Информация за балообразуване, предлагани професии и специалности и брой на приеманите ученици, срокове за подаване на документи и записване за учебната 2022/2023 г.

Информация за професиите и специалностите, предлагани за учебната 2022/2023 г.

 

 

 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ МЕСТА

 

СВОБОДНИ МЕСТА

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2165 - Специалност "Автомобилна мехатроника"- 0

Професия "Техник по транспортна техника"

2178 - Специалност "Ремонт на летателни апарати" - 2

Професия "Авиационен техник"

2187 - Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" - 11

Професия "Спедитор - логистик"

3500 - Специалност "Автотранспортна техника" - 14

Професия "Техник по транспортна техника"

3934 - Специалност "Електрически превозни средства" - 21

Професия "Техник по транспортна техника"

 

ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2212 - Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" - 9

Професия "Спедитор - логистик"

 

ГРАФИК И КРИТЕРИИ за прием на документи, класиране и записване на ученици за попълване на незаетите след трето класиране места, съгласно заповед № 657 / 16.06.2022 г. на Директора на ПГТ „Макгахан”

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В IV ЕТАП на класиране за попълване на незаетите места след трети етап на класиране - можете предварително да го разпечатате, попълните и подпишете и предоставите в канцеларията на училището. Разпечатайте заявлението от тук.

Заявлението се подава заедно с оригиналите на следните документи:

1. Свидетелството за завършено основно

2. Медицинското свидетелство с отразено цветоусещане и заключение, че професиите не са противопоказани за кандидата

3. Служебна бележка с резултатите от НВО

4. Други - при необходимост


Заявления се приемат в канцеларията на училището от 4 август до 8 септември 2022 г.

Резултатите от класирането се обявяват до 8 септември 2022 г.

Записване на приетите ученици - до 9 септември 2022 г. с оригиналните документи


КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА IV ЕТАП - можете предварително да го разпечатате, попълните и подпишете и предоставите в ПГТ "Макгахан". Разпечатайте комплекта документи от тук.

 

 

Следете и информацията на сайта на РУО София - град в Изпити и прием на ученици - Прием в VIII клас.

 

 

 

ПЪРВИ - ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" ПРИЕМА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И В ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ВАЖНО!

ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи и трети етап на класиране се извършва само по електронен път в https://infopriem.mon.bg.

Всеки ученик има персонален профил и индивидуален код за достъп в електронната платформа https://infopriem.mon.bg, където може да кандидатства за участие в класиране на I и III етап и да следи за резултатите от класирането си.

За професионалните паралелки се прикачва медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. В него е необходимо да бъде отразено цветоусещане и заключение, че професиите не са противопоказани за кандидата.

 

Подреждането на специалностите и професиите в заявлението се извършва в низходящ ред, като се започва от най - желаната специалност / професия.

 

Кодовете, които трябва да използвате при попълване на Заявление в електронната платформа за прием, за участие в класиране на I и III етап по професиите и специалностите, предлагани от ПГТ „Макгахан” са следните:

ЗА ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2165 - Специалност "Автомобилна мехатроника"

Професия "Техник по транспортна техника"

2178 - Специалност "Ремонт на летателни апарати"

Професия "Авиационен техник"

2187 - Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Професия "Спедитор - логистик"

3500 - Специалност "Автотранспортна техника"

Професия "Техник по транспортна техника"

3934 - Специалност "Електрически превозни средства" - НОВА СПЕЦИАЛНОСТ!

Професия "Техник по транспортна техника"

 

ЗА ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2212 - Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Професия "Спедитор - логистик"

 

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за участие в класиране за прием на ученици:

Първи етап на класиране - 05 - 07 юли 2022 г., вкл.

Втори етап на класиране  - 13 - 15 юли 2022 г., вкл.

Трети етап на класиране  - 26 - 27 юли 2022 г., вкл.

 

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

Първи етап на класиране - 13 - 15 юли 2022 г., вкл.

Втори етап на класиране  - 21 - 22 юли 2022 г., вкл.

Трети етап на класиране  - 01 - 02 август 2022 г., вкл.

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА I - III ЕТАП УЧЕНИЦИ се извършва в присъствието на родител/настойник на ученика. За целта се попълва Заявление по образец и придружаващи документи, предоставени от комисията по приема в ПГТ "Макгахан", или изтеглени от сайта и попълнени предварително

и  оригиналите на:

1. Свидетелството за завършено основно образование

2. Медицинското свидетелство с отразено цветоусещане и заключение, че професиите не са противопоказани за кандидата

3. Служебна бележка с резултатите от НВО

4. Други - при необходимост


КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА I, II и III ЕТАП - можете предварително да го разпечатате, попълните, подпишете и предоставите на комисията по приема. Разпечатайте комплекта документи от тук .

Подаването на заявление за участие във втори етап на класиране става в училището, в което ученикът е класиран на първи етап.

Заявление за участие във втори етап на класиране можете да разпечатате и попълните предварително от тук .

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПГТ „МАКГАХАН” НА I - III на класиране

от 8:00 часа до 18:00 часа съгласно Графика на дейностите по приема

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ЗА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

VIIIа клас - Специалност "Автомобилна мехатроника" - 0

VIIIб клас - Специалност "Ремонт на летателни апарати" - 0

VIIIв клас - Специалност "Автотранспортна техника" - дневна форма - 0

VIIIг клас

Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" - дуална форма - 0

Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" - дневна форма - 0

VIIIд клас - Специалност "Автотранспортна техника" - дуална форма - 0

 

 

ЗА УЧЕНИЦИ В IX КЛАС

IXа клас - Специалност "Автомобилна мехатроника" - 0

IXб клас - Специалност "Ремонт на летателни апарати" - 0

IXв клас - Специалност "Автотранспортна техника" - дуална форма - 0

IXг клас

Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" - дуална форма - 0

Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" - дневна форма - 0


 

ЗА УЧЕНИЦИ В X КЛАС

Xа клас - Специалност "Автомобилна мехатроника" - 0

Xб клас - Специалност "Ремонт на летателни апарати" - дуална форма - 0

Xв клас - Специалност "Автотранспортна техника" - 0

Xг клас - Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" - дуална форма - 0