Прием

 

 

 

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ЗА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

VIIIа клас - Специалност "Автомобилна мехатроника" - 0

VIIIб клас - Специалност "Ремонт на летателни апарати" - 0

VIIIв клас - Специалност "Автотранспортна техника" - дневна форма - 0

VIIIг клас

Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" - дуална форма - 0

Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" - дневна форма - 0

VIIIд клас - Специалност "Автотранспортна техника" - дуална форма - 0

 

 

ЗА УЧЕНИЦИ В IX КЛАС

IXа клас - Специалност "Автомобилна мехатроника" - 0

IXб клас - Специалност "Ремонт на летателни апарати" - 0

IXв клас - Специалност "Автотранспортна техника" - дуална форма - 0

IXг клас

Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" - дуална форма - 0

Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" - дневна форма - 2


 

ЗА УЧЕНИЦИ В X КЛАС

Xа клас - Специалност "Автомобилна мехатроника" - 0

Xб клас - Специалност "Ремонт на летателни апарати" - дуална форма - 0

Xв клас - Специалност "Автотранспортна техника" - 0

Xг клас - Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" - дуална форма - 0


 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ

УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ за учебната 2021/2022 г.

Заповед № РД 09-2121/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката за дати за провеждане на НВО, График на дейностите за НВО и График на дейностите по приема

Заповед № 641 / 18.06.2021 г. на Директора на ПГТ „Макгахан” за прием на ученици за 2021/2022 учебна година и График на дейностите

Информация за балообразуване, предлагани професии и специалности и брой на приеманите ученици, срокове за подаване на документи и записване

Информация за професиите и специалностите, предлагани за учебната 2021/2022 г.

 


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ МЕСТА

 

 

ГРАФИК И КРИТЕРИИ за прием на документи, класиране и записване на ученици за попълване на незаетите след трето класиране места, съгласно заповед № 641 / 18.06.2021 г. на Директора на ПГТ „Макгахан”

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В IV ЕТАП на класиране за попълване на незаетите места след трети етап на класиране - можете предварително да го разпечатате, попълните и подпишете и предоставите в канцеларията на училището. Разпечатайте заявлението от тук.

Заявлението се подава заедно с оригиналите на следните документи:

1. Свидетелството за завършено основно

2. Медицинското свидетелство с отразено цветоусещане и заключение, че професиите не са противопоказани за кандидата

3. Служебна бележка с резултатите от НВО

4. Други - при необходимост


Заявления се приемат в канцеларията на училището от 4 август до 8 септември 2021 г.

Резултатите от класирането се обявяват до 9 септември 2021 г.

Записване на приетите ученици - до 10 септември 2021 г. с оригиналните документи


КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА IV ЕТАП - можете предварително да го разпечатате, попълните и подпишете и предоставите в ПГТ "Макгахан". Разпечатайте комплекта документи от тук.

 

 

ПЪРВИ - ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ВАЖНО!

ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи и трети етап на класиране се извършва само по електронен път.

Всеки ученик има персонален профил и индивидуален код за достъп в електронната платформа https://priem.mon.bg, където може да кандидатства за участие в класиране на I и III етап и да следи за резултатите от класирането си.

Подреждане на желаните специалности и професии в заявлението се извършва в низходящ ред от най - желаната към по - малко желаните желаните специалности и професии.

За професионалните паралелки се прикачва медицинско свидетелство с отразено цветоусещане и заключение, че професиите не са противопоказани за кандидата.

 

Ръководство за онлайн кандидатстване

 

Следете и информацията на сайта на РУО София - град в Изпити и прием на ученици - Прием в VIII клас

 

 

Кодовете, които трябва да използвате при попълване на Заявление в https://priem.mon.bg за участие в I и III етап на класиране по професиите и специалностите, предлагани от ПГТ „Макгахан” са следните:

ЗА ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2165 - Специалност "Автомобилна мехатроника"

Професия "Техник по транспортна техника"

2178 - Специалност "Ремонт на летателни апарати"

Професия "Авиационен техник"

2187 - Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Професия "Спедитор - логистик"

3500 - Специалност "Автотранспортна техника"

Професия "Техник по транспортна техника"

ЗА ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2153 - Специалност "Автотранспортна техника"

Професия "Техник по транспортна техника"

2212 - Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Професия "Спедитор - логистик"

3503 - Специалност "Металургия на цветните метали"

Професия "Техник - металург"

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за участие в класиране за прием на ученици:

Първи етап на класиране - 05 - 07 юли 2021 г.

Втори етап на класиране -    до 16 юли 2021 г.

Трети етап на класиране 26 - 27 юли 2021 г.

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

Първи етап на класиране - до 16 юли 2021 г.

Втори етап на класиране - до 22 юли 2021 г.

Трети етап на класиране - 30 юли 2021 г.

 

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА I - III ЕТАП УЧЕНИЦИ се извършва след попълване на Заявление по образец и придружаващи документи, предоставени от комисията по приема в ПГТ "Макгахан" в присъствието на родител/настойник на ученика

и  оригиналите на:

1. Свидетелството за завършено основно образование

2. Медицинското свидетелство с отразено цветоусещане и заключение, че професиите не са противопоказани за кандидата

3. Служебна бележка с резултатите от НВО

4. Други - при необходимост

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА I, II, и III ЕТАП - можете предварително да го разпечатате, попълните, подпишете и предоставите на комисията по приема. Разпечатайте комплекта документи от тук .

 

Подаването на заявление за участие във втори етап на класиране става в училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране и в което не желае да се запише.

Заявление за участие във втори етап на класиране можете да разпечатате и попълните предварително от тук .

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПГТ „МАКГАХАН” НА I - III на класиране

от 8:00 часа до 18:00 часа съгласно Графика на дейностите по приема

 

 

 

 

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2165 - Специалност "Автомобилна мехатроника"- 1

2178 - Специалност "Ремонт на летателни апарати" - 8

2187 - Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" - 17

3500 - Специалност "Автотранспортна техника" - 20


ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2153 - Специалност "Автотранспортна техника"- 12

2212 - Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" - 19