Прием

 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН"

ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

КЛАСИЧЕСКО И ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

ВАЖНО:

 

За кандидатстване и записване в професионална гимназия е необходимо медицинско свидетелство.

 

 

За кандидатстване и записване в Професионална гимназия по транспорт "Макгахан"
е необходимо медицинското свидетелство да съдържа информация за цветоусещане и

заключение, че професиите не са противопоказани за кандидата.

 

 

Кодовете, които трябва да използвате в https://priem.mon.bg при подаване на документи за участие в класиране по професиите и специалностите, предлагани от ПГТ „Макгахан” са следните:

 

4301 - Специалност "Автотранспортна техника"

Професия "Техник по транспортна техника"

4302 - Специалност "Автомобилна мехатроника"

Професия "Техник по транспортна техника"

4303 - Специалност "Ремонт на летателни апарати" /дуално обучение/

Професия "Авиационен техник"

4304 - Специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника"

Професия "Електромонтьор"

4305 - Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" /дуално обучение/

Професия "Спедитор - логистик"

4306 - Специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт"

Професия "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт"

 

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДПОМАГАЩА ВАШИЯ ИЗБОР

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЛООБРАЗУВАНЕ, ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ,

БРОЙ НА ПРИЕМАНИТЕ УЧЕНИЦИ И СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИ

 

РД 09-1709/29.08.2018 г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ДАТИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО, ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА НВО И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ЗАПОВЕД 731 / 25.06.2019 г. НА ДИРЕКТОРА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ


РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА ЗА I - III класиране

от 8:00 часа до 18:00 часа съгласно Графика на дейностите по приема

 

ВАЖНО:

 

Записване на приетите ученици се извършва след подаване на заявление по образец,

предоставено от комисията по приема в ПГТ "Макгахан" и  оригиналите на:

1. Свидетелството за завършено основно образование

2. Медицинското свидетелство с отразено цветоусещане и заключение,

че професиите не са противопоказани за кандидата

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ НА IV КЛАСИРАНЕ (график и критерии)

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС НА IV КЛАСИРАНЕ

 

ВАЖНО:

 

Учениците подават в канцеларията на училището до 5 септември 2019 г.:

1. Заявление до директора по образец

2. Свидетелството за завършено основно образование - оригинал

3. Медицинското свидетелство с отразено цветоусещане и заключение,

че професиите не са противопоказани за кандидата - оригинал

4. Служебна бележка с резултатите от НВО - оригинал (ако е налична)

 

Резултатите от класирането се обявяват до 9 септември 2019 г.

Записване на приетите ученици - до 10 септември 2019 г.

 

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА  -  ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.