Профил на купувача

Вътрешни правила

 

Обществени поръчки

 

 

Подмяна на съществуващи водогрейни котли и горелки с нови за отоплителна инсталация

и изграждане на водородна инсталация към административна сграда на Професионална

гимназия по транспорт "Макгахан" - София


На 01.09.2021 г. в Централизираната електронна платформа на Агенцията по обществени поръчки

под уникален № 03808-2021-0001 е публикувана Обявя за събиране на оферти със системен

№ F148936 от 01.09.2021 г. на Възложителя, с предмет "Подмяна на съществуващи водогрейни

котли и горелки с нови за отоплителна инсталация и изграждане на водородна инсталация

ъм административна сграда на Професионална гимназия по транспорт "Макгахан" - София

по обособени позиции":

Обособена позиция №1: "Подмяна на съществуващи водогрейни котли и горелки с нови за отоплителна

инсталация към административна сграда на ПГТ "Макгахан" - София" и Обособена позиция №2:

"Изграждане на водородна инсталация към административна сграда на ПГТ "Макгахан" - София",

включваща доставка, монтаж и въвеждане в ескплоатация на система за производство на

водородно - кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода".

 

Плофилът на купувача в РОП на ЦАИС е достъпен на адрес: https://app.eop.bg/buyer/21112.

 

 

 

Вид на процедурата: ПО ГЛАВА 8а от ЗОП
Име на поръчката: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ (ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ),

КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА

СЪЩЕСТВУВАЩОТО ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

НА СГРАДИТЕ на Професионална гимназия по транспорт „Макгахан" - гр.София”

 

Решение  за откриване на процедура по ЗОП 194 / 19.11.2014
Публична покана  в Регистъра на ОП ID 9036422

 

Документация - техническа паспортизация

Образци на документи - техническа паспортизация

Документация - енергийно обследване

Образци на документи - енергийно обследване

Протокол за избор на изпълнител

 

Вид на процедурата: ПО ГЛАВА 8а от ЗОП

Име на поръчката: „ФИЗИЧЕСКА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА, АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СОТ

И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТ Професионална гимназия по транспорт „Макгахан" - гр.София”

Решение  за откриване на процедура по ЗОП 309 / 06.01.2015

Публична покана  в Регистъра на ОП ID 9037937

Документация - охрана ПГТ  "Макгахан"

Образци на документи - охрана ПГТ "Макгахан"

Протокол за избор на изпълнител

 

Вид на процедурата: по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Име на поръчката: Доставка на техническо оборудване на лаборатория по двигатели

с вътрешно горене

Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Протокол

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР


Вид на процедурата: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Име на поръчката: „ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ на Професионална гимназия
по транспорт „Макгахан" - гр.София”

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ДОГОВОР ЗА БОРСОВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

БОРСОВ ДОГОВОР